Kierownik budowy odpowiada za wykonanie robót budowlanych zgodnie projektem obiektu, dlatego powinien nadzorować ich realizację od początku ich wykonywania aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jego obecność jest regulowana przepisami prawa budowlanego. Kierownik budowy musi wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ważne jest zatem, aby przed zatrudnieniem kierownika budowy sprawdzić jego referencje i upewnić się, że jego wiedza poświadczona jest nie tylko odpowiednimi dokumentami, ale i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kto może być kierownikiem budowy?

Prawo budowlane wyraźnie określa, że funkcję kierownika budowy może sprawować wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym, a w momencie podejmowania pracy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Wymóg ten jest o tyle ważny i wiążący, iż uprawnienia te zdobywa się nie tylko na podstawie dyplomu ukończenia specjalistycznych studiów, ale przede wszystkim w wyniku odbycia kilkuletniej praktyki na budowie obejmującej sprawowanie funkcji technicznych pod nadzorem osoby posiadającej nieograniczone uprawnienia budowlane. Funkcja kierownika budowy przyznawana jest ostatecznie w wyniku zdanego egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jakie obowiązki posiada kierownik budowy?

Podstawową funkcją kierownika budowy jest troska o to, aby wszystkie prace budowlane były wykonywane, z zachowaniem bezpieczeństwa, według obowiązujących przepisów Prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Ostatecznie to na nim bowiem będzie spoczywała zawodowa i dyscyplinarna odpowiedzialność za potencjalne błędy czy uchybienia dotyczące zarówno samej budowy, jak i prac podejmowanych przez pracowników, oraz niezgodności obiektu z projektem.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • prowadzenie dokumentacji budowy oraz dziennika budowy;
 • urzędowe przejęcie od inwestora terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;
 • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zawierającej dane techniczne dotyczące budowy oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
 • organizacja budowy oraz kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami BHP oraz przepisami techniczno-budowlanymi;
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót budowlanych;
 • zabezpieczenie budowy przed wstępem osób nieupoważnionych do przebywania na placu budowy;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia lub życia osób na niej przebywających oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do nadzoru lub odbioru wykonanych robót, a także zapewnienie dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • czynny udział w obowiązkach odbioru obiektu budowlanego oraz gwarancja usunięcia potencjalnie stwierdzonych wad;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz złożenie inwestorowi oświadczenia o zgodności realizacji obiektu z projektem budowlanym, wydanymi pozwoleniami, obowiązującymi przepisami i warunkami zabudowy.

Kierownik budowy musi także przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego oraz warunkami prowadzenia robót budowlanych.