To warto wiedzieć zdaniem rzeczoznawcy budowlanego –

kierownik budowy i jego rola na budowie

Kierownik budowy to według prawa budowlanego osoba fizyczna, która zarządza procesem budowlanym i organizujące pracę na budowie. Pełni obowiązki w funkcji usługowej i musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane w określonej specjalności.

Obecność kierownika budowy na budowie dyktują nie tylko wymogi prawne, ale i kwestie naszego bezpieczeństwa. To właśnie on dba o to, żeby proces budowlany przebiegał bez zakłóceń, a wykonawca nie popełniał błędów na budowie.  

Budujesz dom? Zatrudnij kierownika budowy!

Zatrudnienie kierownika budowy jest konieczne. Na szczęście zakres jego obowiązków i zobowiązania inwestora względem zatrudnienia kierownika budowy normuje prawo. Nawet i bez tego jednak powinniśmy za każdym razem, gdy podejmujemy się rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych, zadbać o obecność na budowie wykwalifikowanego specjalisty nadzorującego roboty budowlane. Wiąże się to po prostu z nasza niewiedzą na temat niuansów sztuki budowlanej i dużymi kompetencjami kierownika budowy w tym zakresie.

Dobry kierownik budowy zadba o to, żeby roboty budowlane były wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Będzie też pilnował zasad BHP na budowie.

Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest to, aby przekazał inwestorowi kompletnej nieruchomości do użytkowania. Dom ma być bezpieczny i zbudowany według projektu budowlanego. Wszelkiego rodzaju odstępstwa od tej reguły mogą rodzić błędy budowlane.

W związku z tym, że kierownik budowy pełni samodzielną funkcję techniczną na budowie, ponosi on odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną. Na budowie jest to:

 • odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy – wiąże się z wykonywanym przez niego zawodem;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna kierownika budowy – wiąże się ona z popełnionymi błędami budowlanymi i odstępstwami od projektu budowlanego.

Obowiązki kierownika budowy

Są określone przepisami Prawa budowlanego i umową, którą inwestor podpisał z kierownikiem budowy. Zazwyczaj jest to umowa zlecenia czynności usługowych obowiązująca podczas procesu budowlanego. Taką umowę musi podpisać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wiąże się to z koniecznością zweryfikowania przez kierownika budowy kilku elementów, bo bez nich budowa nie może się rozpocząć. Oznacza to, że mimo gotowości ekipa budowlana nie wkroczy na budowę bez pozwolenia kierownika budowy.  

Nie każdy z nas wie, że praca kierownika budowy nie wiąże się tylko z konkretnymi pracami już podczas trwania robót wykonawczych. Obowiązki kierownika budowy zaczynają się od załatwienia kwestii formalnych i technicznych związanych z budową, a kończą się w momencie podpisu odpowiednich dokumentów jeszcze po oddaniu budynku do użytku.

Przed rozpoczęciem ciężkich robót budowlanych kierownik budowy musi wykonać szereg czynności. Są to:

 • dopełnienie formalności i podpisania umowy wykonawczej o pracach kierowniczych na budowie z inwestorem/zleceniodawcą;
 • złożenie oświadczenia w odpowiednim wydziale nadzoru budowlanego o przyjęciu obowiązków nadzorczych przez kierownika budowy;
 • analiza projektu wykonawczego i potwierdzenie jego zgodności z warunkami zabudowy, przepisami budowlanymi i wytycznymi inspektora nadzoru budowlanego;
 • potwierdzenie zezwolenie na budowę domu;
 • przyjęcie protokolarne od inwestora placu budowy;
 • sprawdzenie pozwolenia wjazdu na budowę maszyn i zezwolenia na ich pracę zgodnie z przepisami UDT;
 • przyjęcie protokolarne od inwestora sprzętu budowlanego;
 • ogrodzenie placu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;
 • zabezpieczenie terenu budowy, znajdujących się na nim urządzeń technicznych, obiektów infrastruktury, stałych punktów osnowy geodezyjnej i elementów środowiska naturalnego podlegających ochronie;
 • zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób postronnych;
 • wytyczenie geodezyjne budynku.

Obowiązki kierownika budowy, gdy proces budowy się zaczął

Jeżeli kwestie techniczne i formalne zostaną dopilnowane, kierownik budowy może rozpocząć prace budowlane. Podczas budowy domu kierownik budowy musi:

 • nadzorować prace budowlane i kierować budową
 • prowadzić dokumentację budowlaną i dokonywać wpisów do dziennika budowy
 • monitorować, czy prace budowlane są wykonywane według zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę (w tym także przepisami budowlanymi)
 • pilnować przestrzegania zasad BHP na budowie
 • wykonywać polecenia inspektora nadzoru budowlanego (jeśli zostanie oddelegowany do konkretnej budowy)
 • informować inwestora i Urząd Nadzoru Budowlanego o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na budowie; w takiej sytuacji należy wstrzymać prace budowlane i opisać to w dzienniku budowy
 • zgłosić inwestorowi zakończenie prac.

Obowiązki kierownika budowy, gdy proces budowy się skończył

Po tym etapie kierownik budowy musi jeszcze dopełnić formalności związanych z dokumentacją powykonawczą i przed tym, jak odda budynek do użytku, to musi:

 • poinformować inwestora o zakończeniu prac budowlanych;
 • potwierdzić inwestorowi pisemnie zgodność wykonanych prac budowlanych z projektem budowy, przepisami budowlanymi, warunkami pozwolenia na budowę;
 • uporządkować teren wokół budowy i potwierdzić to pisemnie.

Profesjonalny kierownik budowy bierze czynny udział w odbiorze inwestorskim budynku i dobrze, jeżeli podczas czynności zdawczych obecny jest także rzeczoznawca budowlany. Wówczas każdą wykrytą przez niego nieprawidłowość taki ekspert zgłasza inwestorowi i kierownikowi budowy.

Kierownik budowy a inspektor nadzoru inwestorskiego

Dobrze wiemy, że kierownik budowy musi być obecny na każdej budowie i nadzorować prace budowlane. Oprócz tego jednak warto zastanowić się, aby zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w przypadku wielkopowierzchniowych budowli. Będzie on odpowiedzialny za kontakt pomiędzy wykonawcą a inwestorem.

Jest to szczególnie istotne, jeżeli kierownik, którego zatrudnił inwestor, pojawił się na budowie i z polecenia wykonawcy robót budowlanych. Wówczas oczywiste jest, że kierownik budowy będzie nadzorował prace wykonawcze, ale nie będzie musiał pośredniczyć pomiędzy wykonawcą robót a samym inwestorem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił tę rolę i w razie wykrycia błędów budowlanych, może przypilnować egzekucji praw inwestora oraz pomóc w sporach dotyczących naprawy szkód przez wykonawcę.

Oprócz inspektora budowlanego dobrze jest też współpracować ze sprawdzonym rzeczoznawcą budowlanym, bo jego pomoc może okazać się konieczna. Taki ekspert budowlany pomoże wykryć błędy budowlane i dochodzić ewentualnych roszczeń odszkodowania przez inwestora.