Do momentu odbioru kluczy do naszego nowo wybudowanego domu jesteśmy, w świetle prawa, inwestorem, a więc jedną z osób biorących udział w procesie budowlanym. Oznacza to, że nie tylko łożymy pieniądze na inwestycję, ale i jesteśmy w obowiązku zorganizować proces budowy i zapewnić w nim udział projektanta, kierownika budowy oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – inspektora nadzoru inwestorskiego. O czym jeszcze musimy pamiętać?

Obowiązki inwestora

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowy uwzględniającego zgodne z przepisami zasady bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia. W gestii inwestora leży więc nie tylko zapewnienie wykonania robót budowlanych oraz ich odbioru, ale i znalezienie odpowiedniego projektanta, który opracuje projekt budowlany. Inwestor ma także za zadanie zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez wykwalifikowanego kierownika budowy, który nie tylko przejmie nadzór nad wykonywanymi pracami, ale i opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas trwania robót.

Co z terminami?

Na co najmniej 7 dni przed początkiem planowanych prac budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, inwestor musi zawiadomić o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta odpowiedzialnego za projekt budowy. Dokumentacja dołączona do zgłoszenia powinna zawierać:

  • oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązku nadzoru nad pracami oraz stwierdzenie sporządzonego przez niego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
  • zaświadczenie kierownika budowy o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia umieszczonych w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie;
  • w razie konieczności postanowienia o nadzorze inwestorskim – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu przez niego obowiązku pełnienia nadzoru nad konkretnymi pracami budowlanymi.

Równolegle do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych inwestor powinien wystąpić o wydanie decyzji o udostępnieniu dziennika budowy. Organ, który wydał orzeczenie o pozwoleniu na budowę, musi przekazać dziennik w ciągu trzech dni od daty wystąpienia o niego.

Prawa inwestora

Inwestor bezpośredni decyduje o przebiegu procesu budowlanego, a więc określa przeznaczenie inwestycji, gabaryty obiektu czy jego położenie. Najczęściej nie jest to jednak osoba posiadająca kwalifikacje techniczne. W takim przypadku inwestor może, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, powierzyć swoje zadania wykwalifikowanemu w tej dziedzinie inwestorowi zastępczemu. Inwestor może także, jeżeli wcześniej nie miało to miejsca, wystąpić w czasie trwania prac budowlanych o powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego.