Elektroniczna książka obiektu budowlanego w 2023 r.

Jak dotąd właściciele i zarządcy obiektów budowlanych korzystali z papierowej książki obiektu budowlanego. Taki stan obowiązywał do 31 grudnia 2022 r. Wprawdzie do 2027 r. możemy wybrać formę książki i korzystać z papierowej wersji lub EKOB. Jednak już teraz jest to wyraźny sygnał, że państwo chce maksymalnie uprościć wiele procedur związanych z procesem budowlanym. Wobec takiego kroku po wycofaniu tradycyjnej książki obiektu budowlanego w 2027 r. elektroniczna książka obiektu budowlanego będzie jedynym uznawanym dokumentem.

Czy wiesz, czym jest elektroniczna książka obiektu budowlanego? Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dla pracowników branży budowlanej z Warszawy i okolic!

Czym jest elektroniczna książka obiektu budowlanego?

Jak dotąd właściciele budynków w Warszawie i okolicach użytkowych mogli pracować wyłącznie z papierową KOB. Od dawna jednak GUNB dążył do tego, żeby uprościć proces budowlany i skrócić czas potrzebny do załatwienia formalności związanych z pozwoleniem na budowę. W efekcie rozmów na ten temat powstały nowoczesne aplikacje, np. cyfrowa książka obiektu budowlanego (EKOB, elektroniczny dziennik budowy (EDB) i elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB).

Kto zakłada EKOB i jakie formalności inwestorzy w Mazowieckiem muszą spełnić podczas zakładania konta? Zanim przedstawimy podstawowe informacje związane z EKOB, należy przypomnieć, kto jest odpowiedzialny za uzupełnianie tego dokumentu. EKOB wypełnia właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. W książce umieszcza on swoje dane personalne oraz dane o budynku, jego utrzymaniu i użytkowaniu.

Budujesz dom w Warszawie? Zgłoś się do właściwego urzędu dla województwa mazowieckiego. Nie wiesz, jak znaleźć rzeczoznawcę budowlanego w Warszawie? Sprawdź wykaz rzeczoznawców budowlanych z Warszawy na stronie: https://www.gunb.gov.pl

Kto może założyć elektroniczną książkę obiektu budowlanego?

Przechodząc do szczegółów związanych z działaniem EKOB, musimy przypomnieć, kto zakłada elektroniczną książkę obiektu budowlanego. Podobnie jak w przypadku papierowej wersji, EKOB zakłada właściciel lub zarządca nieruchomości. Dzieje się to w terminie 30 dni od dnia:

 • dostarczenia decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie,
 • doręczenia decyzji organu,
 • w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy od dnia upłynięcia terminu sprzeciwu organu nadzoru budowlanego albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli w wyniku tej zmiany dany obiekt musi teraz posiadać książkę.

Jak wynika z prawa, dostęp do EKOB mają m.in.: właściciel, zarządca budynku, osoba upoważniona do reprezentowania właściciela, osoba uprawniona przeprowadzająca kontrolę, przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, inne organy lub służby uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.

Więcej danych na temat EKOB na stronie: https://c-kob.gunb.gov.pl/

Jak założyć konto w EKOB?

Cyfrową książkę obiektu budowlanego możemy założyć na oficjalne stronie c-kob.gunb.gov.pl. Możemy także ściągnąć dedykowaną aplikację ze sklepu Google Play lub Apple Store.

Proces rejestracji w EKOB nie jest trudny i w rzeczywistości polega na utworzeniu konta użytkownika. Następnie musimy zalogować się do systemu przez usługę tzw. węzła krajowego (login.gov.pl), który weryfikuje nasze dane i dba o ich bezpieczeństwo. W dalszej kolejności po zalogowaniu się do konta możemy utworzyć książkę z poziomu „Rejestr KOB”, klikając w pole „Załóż KOB”.

Aplikacja jest w pełni bezpłatna i bezpieczna.

Jakich danych potrzebujemy do założenia konta w EKOB?

Założenie konta na stronie c-kob.gunb.gov.pl jest bardzo łatwe i intuicyjne. W rezultacie na stronie musimy podać informacje o:

 • właścicielu lub zarządcy budynku (m.in. imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail),
 • osobie fizycznej, która działa w imieniu zarządcy lub właściciela obiektu budowlanego (m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, dokument prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy),
 • obiekcie budowlanym (np. adres budynku i jego lokalizacja na mapie w systemie EKOB).

Podczas rejestracji musimy także dodać dokument, który potwierdza prawnie nasza własność budynku.

Co rejestrujemy w elektronicznej książce obiektu budowlanego?

Z uwagi, że EKOB rejestruje takie same dane jak papierowa książka obiektu budowlanego, to właściciel budynku jest zobligowany do aktualizacji danych na temat obiektu budowlanego i czynności z nim związanych. Są to więc dane o:

 • rodzaju budynku i jego funkcji i przeznaczeniu,
 • planie sytuacyjnym nieruchomości,
 • właścicielu lub zarządcy budynku (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail),
 • osobie fizycznej, która ma upoważnienie do prowadzenia książki (m.in. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail),
 • przeprowadzonych kontrolach (raz na pół roku, raz na rok, raz na pięć lat itp.),
 • ekspertyzach i opiniach technicznych rzeczoznawcy budowlanego,
 • przeglądach technicznych, konserwacji lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych,
 • robotach budowlanych związanych z budynkiem,
 • katastrofach budowlanych,
 • decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej.

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest intuicyjna. Jej wypełnienie nie sprawi Ci problemu. Nie wiesz, jak to zrobi? Zapytaj o to rzeczoznawcę budowlanego z Warszawy!

Dla jakich budowli potrzebna jest elektroniczna książka obiektu budowlanego?

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest zakładana dla:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.

Książki obiektu budowlanego nie muszą posiadać:

 • domy jednorodzinne,
 • garaże, wiaty i składziki,
 • obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • drogi i mosty,
 • obiekty na zgłoszenie, które nie muszą mieć pozwolenia na budowę.

Jeśli chodzi o sieć gazową, to musi ona mieć założoną książkę obiektu budowlanego. Podobnie drogi w przypadku, jeżeli nie mają założonej książki drogowej.

 

Więcej o EKOB można przeczytać na oficjalnej stronie: https://c-kob.gunb.gov.pl/