MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ekspertyzy budowlane

Celem ekspertyzy budowlanej jest określenie ogólnego stanu obiektu budowlanego dokonywanej na podstawie obliczeń oraz badań poszczególnych części konstrukcyjnych budynku. Ekspertyza weryfikuje prawidłowe wykonanie robót budowlanych w danym obiekcie i zaleca rozwiązania konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe usprawniające prawidłowe eksploatowanie budynku.

ekspertyzy budowlane

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane wykonuje kompleksowe i rzetelne ekspertyzy i przeglądy okresowe obejmujące: domy jednorodzinne, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, kominy, mosty, wiadukty i przepusty oraz nawierzchnie twarde.

Ponadto dokonujemy ekspertyz stanu technicznego budynków, jakości wykonanych robót budowlanych oraz wykorzystanych materiałów budowlanych i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jako jedna z nielicznych firm eksperckich dysponujemy także specjalistycznym sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie badania na wysokości i w trudno dostępnych miejscach, z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

W MPEXPERTBUD wykonujemy także specjalistyczne badania laboratoryjne materiałów budowlanych, badania termowizyjne budynków, badania wilgotności materiałów, natężenia dźwięku w budynkach i poza nimi oraz badania sprawności wentylacji. Nadzorujemy projekty inwestycyjne, prowadzimy profesjonalne doradztwo techniczne i kompletujemy dokumentację powykonawczą i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Zadzwoń lub napisz do nas

Inwentaryzacje budynków

Inwentaryzacja budowlana jest niezbędnym elementem projektu inwestycyjnego - zarówno w przypadku przebudowy budynku, jak i jego ponownego zagospodarowania czy remontu. Dla starych nieruchomości poddawanych różnego rodzaju modernizacjom jest ona znacząca o tyle, iż wzbogaca wiedzę inwestora o szczególnie ważne z perspektywy lat dane stanowiące część dokumentacji projektowej obiektu.

inwentaryzacje budynków

Rzeczywisty obraz budynku w postaci aktualnej inwentaryzacji dopełnia naszą wiedzę o jego aktualnym stanie technicznym i jest niezbędny we wszelkich pracach remontowych i budowlanych obejmujących:

 • nadbudowę lub rozbudowę budynku;
 • projektowanie i obliczanie powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku jego sprzedaży lub najmu);
 • projektowanie przestrzenne (aranżacja wnętrz, wprowadzanie nowych urządzeń lub instalacji, rozbiórka);
 • wnioskowane o samodzielność lokalową, adaptację lokalu, podział lokalu lub zmiany w jego użytkowaniu;
 • legalizację samowoli budowlanej;
 • rozliczenia wykonanych zleconych prac zależne od metrażu.

To, jaki zakres będzie obejmowała inwentaryzacja, zależy w głównej mierze od potrzeb inwestora. Nasi specjaliści, poza inwentaryzacją przestrzenno-gospodarczą, dokonują także inwentaryzacji budynku ukierunkowanej na jego sprzedaż lub wynajem (zdjęcia obiektu, rzuty widokowe itp.) oraz wykonują ewidencję niezbędną do wydania ekspertyzy budowlanej.

Na życzenie Klienta inwentaryzacja może zawierać:

 • opis techniczny nieruchomości;
 • rzut dachu;
 • rzuty kondygnacji;
 • widoki elewacji;
 • zwymiarowane przekroje;
 • dokumentację fotograficzną budynku;
 • wizualizacje wnętrza i zewnętrza obiektu.
inwentaryzacja budynków

Skontaktuj się z nami

Przeglądy budynków

Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane - okresowa kontrola budynków obejmuje budynki przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, budynki specjalne oraz domy jednorodzinne. Bez względu na to, czy są to zabudowania mieszkalne, czy też obiekty użyteczności publicznej, troska o ich stan techniczny zawsze powinna leżeć po stronie właściciela budynku, na którym ciąży odpowiedzialność wykonywania odpowiednich i czasowych badań oraz serwisowania infrastruktury budowlanej.

przeglądy budynków

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane przeprowadza okresowe kontrole obiektów w ich części konstrukcyjno-budowlanej obejmujące:

 • całoroczne ekspertyzy awaryjne budynków lub ich części;
 • okresowe kontrole techniczne budynków określone przez ustawę.

Całoroczne przeglądy budynków dokonywane przez naszych ekspertów mogą odbywać się w trybie awaryjnym i obejmują szczególne sytuacje związane m.in. z: wyładowaniami atmosferycznymi, silnym wiatrem, nawalnymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, zjawiskami lodowymi na rzekach, morzu, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, pożarami oraz powodziami.

Cykliczne przeglądy techniczne określone przez ustawę dokonywane są w trybie rocznym i pięcioletnim.

Przynajmniej raz w roku obowiązkowej kontroli technicznej poddawane są:

 • przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) oraz instalacje gazowe;
 • urządzenia wspomagające ochronę środowiska;
 • instalacje gazowe,
 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych lub innych uwarunkowań.
kontrola budynku

Raz na pięć lat obowiązkowej kontroli technicznej powinny być poddane:

 • domki jednorodzinne (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia);
 • elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu;
 • elementy chłodnicze klimatyzacji;
 • instalacje elektryczne i piorunochronne;
 • instalacje sanitarne.

Zadzwoń lub napisz do nas

Opinie techniczne i budowlane

ocena techniczna budowlana

Niewłaściwe rozpoznanie podłoża gruntowego przed budową, błędy na etapie projektowania obiektu czy brak wyspecjalizowanej kontroli nad prowadzonymi robotami budowlanymi to tylko niektóre z przyczyn uszkodzeń pojawiających się w budynkach.

Niestety błędy podczas budowy mogą skutkować nie tylko pęknięciami czy osiadaniem podłóg, ale i rozszczelnieniem instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej.

W takich wypadkach, aby móc przystąpić do naprawy szkód spowodowanych uchybieniami budowlanymi, niezbędne jest wydanie opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej oceniającej jakość wykonanych robót.

Biuro Ekspertyz Budowlanych MPEXPERTBUD opracowuje niezależne pisemne opinie budowlane z zakresu:

 • budownictwa (w tym m.in. badanie prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwodnych, izolacji przeciwwilgociowych, stopnia zawilgoceń, przecieków, zalań, badanie prawidłowości wykonania dachów, robót budowlanych, nawierzchni twardej, ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów, ocena stanu zużycia materiałów, stwierdzenie uszkodzeń i ocena ich przyczyn, ocena nadzoru budowlanego);
 • zabezpieczania materiału dowodowego w postępowaniu sądowym;
 • analizy zasadności roszczeń w zakresie nieprawidłowości wykonawczych;
 • analizy wydanych ekspertyz i opinii rzeczoznawców budowlanych.
opinia budowlana

Skontaktuj się z nami

Biegły rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną, która na podstawie oględzin budynku oraz dostarczonych mu danych dokumentacyjnych jest w stanie określić jego stan techniczny oraz - w przypadku wyraźnych uchybień konstrukcyjnych - wydać ekspertyzę nakazującą podjęcie działań naprawczych.

rzeczoznawca budowlany

W zależności od charakteru opracowania i ustalonego zakresu badań, biegli sądowi rzeczoznawcy budowlani z firmy MPEXPERTBUD mogą wykonać ekspertyzę dotyczącą:

 • ceny poprawności realizacji robót budowlanych lub ich części;
 • oceny poprawności wykonania izolacji (na przykład fundamentów);
 • ustalenia miejsc zawilgoceń, przecieków oraz ich przyczyn;
 • oceny poprawności wykonania obiektu lub jego części (konstrukcji dachu, pokrycia itp.);
 • oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego;
 • inwentaryzacji uszkodzeń obiektów budowlanych lub ich części;
 • analizy przyczyny lub przyczyn awarii lub katastrofy budowlanej;
 • kontroli stanu technicznego i sprawdzenia utrzymania obiektu;
 • dostosowania projektu lub sposobu realizacji robót do zasad sztuki budowlanej;
 • zabezpieczenia (inwentaryzacji) zakresu przerwanych robót budowlanych na czas rozprawy sądowej.

W trosce o najwyższy poziom usług oraz rzetelność i bezstronność wykonywanych przez nas prac grupa MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane podejmuje się także spraw budowlanych związanych z problemami dotyczącymi przypadków samowoli budowlanej, sprawowania samodzielnych funkcji technicznych bez odpowiednich uprawnień, nieprawidłowego wykonania lub użytkowania obiektu oraz sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w budynkach.

Zadzwoń lub napisz do nas